و whatsapp

It’s simple, reliable, and private, so you can easily keep in touch with your friends and family. وقتی پرسیده شد، بازیابی را بزنید تا گفتگوها و رسانه‌های خود را از گوگل درایو بازیابی کنید

2023-02-02
    الحديد و الكالسيوم الشهر التاسع
  1. در بالای صفحه است
  2. Aug 18, 2021 · دانلود WhatsApp Messenger 2
  3. Tap Menu or Settings and select Linked Devices
  4. Remember to check your country code