خط فارسي حرف س

خطوط فارسيه . در فارسى کلماتى وجود دارد که داراى دو یا چند صورت املایى مضبوط است

2023-01-28
    Uvq بوربوينت حرف م جديد
  1. خط فارسي , فارسي قلم
  2. 320 خطوط الثلث
  3. تطابق مكتوب و ملفوظ؛ 4